Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  

Het is van belang dat u de Algemene Voorwaarden van Lexie and the Moon zorgvuldig doorneemt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen info@Lexie and the Moon.nl

Algemene Voorwaarden van Lexie and the Moon., gevestigd te Rhoon

Gegevens:


Lexie and the Moon
Botersloot 48a
3011 HH Rotterdam

KVK. nummer: 65591321

BTW nummer:   NL856175663b01

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lexie and the moon. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Lexie and the Moon.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Lexie and the Moon erkend.

1.4 Lexie and the Moon garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Mocht een artikel tijdelijk niet op voorraad zijn, dan wordt u hiervan binnen 3 werkdagen op de hoogte gesteld.

2.2 Kids Warehouse Sale betracht de geplaatste bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling te bezorgen binnen Nederland. Mochten zich onvoorziene situaties voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk te bezorging aangeboden. Kids Warehouse Sale zal u hiervan op de hoogte houden per e-mail. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Lexie and the Moon  bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Lexie and the Moon zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lexie and the Moon  geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 1. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief 21% BTW. 

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Lexie and the Moon  doet er alles aan om u een goed product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling dan kunt u de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Lexie and the Moon  heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering melding te maken bijLexie and the Moon via de klantenservice. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires/labeling en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Kids Warehouse Sale er zorg voor dat binnen 21 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag. Hierbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor de rekening van de consument komen.  Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Besluit de afnemer een deel van de artikelen af te nemen en een deel terug te zenden, dan zijn de totale verzendkosten voor de afnemer. Indien de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet goed is, dan kunt u dit artikel altijd ruilen. Ruilen is voor eigen verzendkosten. 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Lexie and the Moon , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Lexie and the Moon. Lexie and the Moon houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Lexie and the Moon. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Lexie and the Moon maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 1. Garantie

6.1 Lexie and the Moon garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Lexie and the Moon komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Lexie and the Moon is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Lexie and the Moon) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van Lexie and the Moon. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Lexie and the Moon  schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Lexie and the Moon gegrond worden bevonden, zal Lexie and the Moon  naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Lexie and the Moon en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Lexie and the Moon) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Lexie and the Moongedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Lexie and the Moon voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Lexie and the Moon is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Lexie and the Moon in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Lexie and the Moon  en/of gebruiksaanwijzing/wasvoorschriften op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Kids Warehouse Sale zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Kids Warehouse Sale slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen vanLexie and the Moon gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Lexie and the Moon kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Lexie and the Moon en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Lexie and the Moon op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Kids Warehouse Sale behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Lexie and the Moon gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 1. Overmacht

10.1 Lexie and the Moon is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lexie and the Moon alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Lexie and the Moon behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lexie and the Moon gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Lexie and the Moon bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 1. Aansprakelijkheid

11.1 Lexie and the Moon is niet aansprakelijk voor schade aan objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.


 1. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Lexie and the Moon aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Lexie and the Moon  zolang de afnemer de vorderingen van Lexie and the Moon  uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Lexie and the Moon wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Lexie and the Moon geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Lexie and the Moon of een doorLexie and the Moon aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Lexie and the Moon haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplichtLexie and the Moon zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Lexie and the Moon.

 1. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Kids Warehouse Sale en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij Lexie and the Moon er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kun u met ons contact opnemen. 

 1. Copyright

14.1 Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Lexie and the Moon zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de website kunnen op geen enekele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De teksten of grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van Lexie and the Moon noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen,